• Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0310
  • Doba řešení: říjen 2010 - září 2013
Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů pro uplatnění v konkurenčním prostředí

Informace o projektu


Projekt je zaměřen na zkvalitnění profesní přípravy učitelů přírodovědných oborů v souladu s rostoucími potřebami současného konkurenčního prostředí na trhu pracovních sil. Jedním z hlavních záměrů projektu vedoucích k tomuto zkvalitnění je vytvoření inovovaných studijních plánů pro učitelské studium na Přírodovědecké fakultě UP (matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie) včetně společného základu. V rámci této klíčové aktivity budou vytvořeny nové sylaby některých vybraných předmětů a pro výuku zejména těchto předmětů budou zpracovány studijní opory.

Dalším záměrem projektu je vytvoření systému fakultních škol ve spádové oblasti PřF UP v Olomouci zejména za účelem realizace nově pojatých studentských pedagogických praxí. Pro posílení zpětné vazby budou k problematice průběhu praxí pořádány konzultační kolokvia pro učitele a studenty VŠ za účasti učitelů SŠ. Fakultní školy budou rovněž využívány k realizaci pedagogického výzkumu studentů a učitelů VŠ a k systematické práci s potenciálními uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě UP. Při realizaci projektu bude rovněž využito zkušeností z jiných tuzemských i zahraničních pracovišť a zkušeností absolventů Přírodovědecké fakulty UP.

V rámci řešení projektu bude podán aktuální návrh na optimalizaci práce s potenciálními studenty přírodovědecké fakulty, který bude doplněn o podněty získané při vlastním řešení projektu. Pro cílovou skupinu vysokoškolských učitelů a studentů budou realizovány vzdělávací kurzy a přednášky pozvaných odborníků (vysokoškolská pedagogika, komunikativní a manažerské dovednosti, kurzy prezentační techniky, užití ICT ve vyučován, cizojazyčná terminologie, tvorba studijních opor apod.).

Během řešení projektu bude uspořádána odborná konference k problematice učitelského studia přírodovědných předmětů, na které budou mimo jiné členové řešitelského týmu prezentovat konkrétní výstupy projektu. Dalšími předpokládanými výstupy projektu budou sborníky z konference, články v odborných časopisech a aktivní vystoupení na jiných konferencích.

  • Administrátor: RNDr. Filip Švrček, Ph.D.
  • Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc