• Projekt operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/18.0013
  • Doba řešení: březen 2011 - únor 2014
Rozšíření akreditace učitelství matematiky a učitelství deskriptivní geometrie
na PřF UP v Olomouci o formu kombinovanou

Klíčové aktivity projektu


1. Příprava podkladů pro akreditaci kombinované formy studia a pilotní ověření materiálů


Popis:

Tato fáze řešení projektu zahrnuje zejména:

  • sestavení učebního plánu kombinované formy učitelského studia matematiky zvlášť pro bakalářský a magisterský studijní program
  • sestavení učebního plánu kombinované formy učitelského studia deskriptivní geometrie zvlášť pro bakalářský amagisterský studijní program
  • vymezení prezenční a distanční části studia v obou studijních programech a oborech a určení způsobu výuky v distanční části (opory, e-learning, kontakt s vyučujícími)
  • určení personálního zabezpečení výuky v kombinované formě uvedených studijních programů a oborů
  • zpracování žádosti o akreditaci podle požadavků vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, a Standardů Akreditační komise.

Vytvořené materiály budou prověřeny na studentech UP. Součástí této fáze bude i seznámení se s realizací kombinované formy studia učitelů na jiných pracovištích v ČR i zahraničí. Jednotliví pracovníci budou formou aktivních účastí na konferencích a stážích zvyšovat své odborné kompetence, které využijí v jednotlivých klíčových aktivitách a při práci s cílovou skupinou. Jedná se o renomované konference a stáže na významných univerzitách ( University of Sutherland, University of Palermo, Vídeňská univerzita, Univerzita v Krakově apod.)


Výstupy:

Žádosti o akreditaci učitelského studia matematiky a učitelského studia deskriptivní geometrie, a to bakalářských i navazujících magisterských studijních programů připravené k podání Akreditační komisi ČR.

  • Administrátor: Doc. RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
  • Katedra algebry a geometrie, PřF UP Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc